Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Строителство на еднофамилна къща - откриване на строителна площадка

Проектирането и съгласуването на къщата спрямо изискванията на инвеститора, приключва с одобрение на инвестиционните технически проекти от Общината и издаване на разрешително за строеж. 

Първата работа на строителната площадка след нейното почистване и освобождаване е откриването на строителната площадка, даването на строителна линия и ниво и ориентирането на къщата спрямо застроителният план - тази процедура се извършва след попълване на заявление в деловодството към техническата служба на Общината.

Строителната линия е ос, спрямо която се трасират и маркират трайно контурните точки на къщата, така че да се спазят изискванията за минималните отстояния от регулационните линии. Строителното ниво се дава въз основа съществуващи репери на населеното място и цели да уточни височинното положение на къщата спрямо проекта за вертикална планировка. Съставя се строителен протокол, който се съхранява в Общината – това е скица, която показва: разположението на трасираната къща спрямо строителната линия, същестуващите сгради в имота, огради които се запазват, както и означение на наличната едноразмерна дървесна растителност.

Окончателното трасиране на сградата се извършва с изграждането на така нар. шнурово скеле. То представлява ниска ограда от здрави дъс­ки, талпи или греди, поддържани от заби­ти в земята стълбове. Височината му е раз­лична - до 70-80 см, но може да лежи и върху терена. Талпите или дъските се по­ставят строго хоризонтално и успоредно на съответната страна на сградата, на около 1-2 м извън бъдещия изкоп. Шнуровото скеле има задача да изнесе встрани от изкопа размерите на сградата, както и местата на някои нейни основни части (елементи), докато се извършват из­копните работи. Върху дъските или талпите се отбелязват по-важните точки от траси­рането, изнесени встрани с помощта на ко­ординатна система. Белезите могат да бъ­дат зарязвания, пирони, цветни линии. Материализирането на главните оси на къщата се извършва с опънати между два съответстващи си белега, ка­напи или тънка тел (наричани ог строите­лите „шнурове" - оттам и названието на скелето). Пресечната точка на канапите се проектират върху дъното на изкопа чрез отвеси – по този начин се определят центровете на фундаментите и колоните по конструктивният проект на къщата.

Шнуровото скеле остава до завършване на първата по­дова конструкция на къщата. По-късно­то размерване на сградата може да се от­белязва вече върху самата първа подова конструкция – нулев цикъл.

 

 

2