Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Проект за управление на строителни отпадъци

Строителните отпадъци се генерират в резултат на разрушаването или реконструкцията на жилищните сгради. Въпреки, че техния обем е значително по – малък, в сравнение с тези при индустриалното и пътното строителство,  по отношение на важността им, те попадат в обхвата на Закона за управление на отпадъците и на  Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, при проектиране на еднофамилни къщи над 300м2 или при реконструкция и събаряне на съществуващи постройки в парцела.

С тази промяна в нормативата уредба се въвеждат нови и по-строги правила за третиране, превоз и управление на строителните отпадъци, като отговорността за стриктното им спазване се носи от възложителя на строително-монтажните работи. На практика реализирането на архитектурния проект за една еднофамилна жилищна сграда би било невъзможно без наличието на одобрен План за управление на строителните отпадъци. Поради специфичните изисквания към структурата и съдържанието му - правилното определяне на всички потоци строителни отпадъци, прогнозните количества, направленията за тяхното третиране, влагане на подходящите за целта отпадъци в конкретния проект, най-добре би било изготвянето му да бъде възложено на специалисти. Това би спестило и доста средства, когато се пристъпи към изпъление на строително-монтажните работи, защото част от материалите могат да бъдат използвани отново.

Често в парцела, който е закупен за изграждане на еднофамилна къща, има стари и паянтови постройки, които подлежат на събаряне, тъй като не могат повече да изпълняват предназначението си. Здравите единични тухли и керемиди, добити в следствие на разрушаването на тези съществуващи сгради, могат да бъдат използвани отново при изграждането и покриването на пристройки. Същото се отнася и за дървения материал от гредореда и покривната конструкция, когато е в добро състояние.

Малцина от възложителите предполагат, че счупените керемиди, тухли и мазилки могат да бъдат използвани (след съответната обработка) вместо трошен камък за обратен насип. Повърхностният почвен слой при изкопните работи може да намери приложение във вертикалната планировка, а опаковките от използваните цимент, гипс и мазилки да се предадат за рециклиране. Всички други, генерирани отпадъци следва да бъдат се извозени до регламентирано от Общината депо за съхранение. 

Към управлението на отпадъците, в следствие на строителни дейности, дори при малки обекти като еднофамилните къщи, трябва да се подхожда отговорно. Рискът един  непрофесионално изготвен План за управление на отпадъци да не получи одобрение е твърде висок. На практика без него не може да бъде получено разрешението за строеж. 

Цената за изработване на проекти за управление на строителни отпадъци е индивидуална и обикновено започва от 150лв. Използвайте формата ни за контакти за да получите точна цена за проектиране.

Архитектурно бюро „Пловдив дизайн“ има опит в разработването на планове за управление на строителните отпадъци. Възлагайки на нас разработването на Плана, можете да разчитате на професионално подготвени прогнозни данни за всички потоци на генерирани строителни отпадъци, събразени с конкретния проект. Нашите експерти са запознати с европейските изисквания за целесъобразно третиране на строителните отпадъци, с възможностите за тяхното рециклиране и оползотворяване чрез обратното им влагане в строителството.