Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Проект за къща - особености на строителната конструкция

Преди още да е започнало проектирането на къщата, трябва да сме осигурили подходящ парцел за строеж.

Желателно мястото където ще бъде построена сградата да е на равно, тъй като нулевият цикъл не се оскъпява допълнително за изравняване на нивата.

Ако все пак теренът е наклонен трябва да се избягва:

  • Строителството до стръмни склонове тъй като има опасност от отчупване на скални късове и падащи камъни;
  • Строителството върху свлачища, тъй като лесно се активират при дъждове или земетресение;
  • Изкопаването на основите в близост до съществуващи подпорни стени, тъй като има вероятност да не са оразмерени за поемането на допълнителното натоварване от строежа на къщата.

Фундиране: Най-често основите на еднофамилните къщи са ивични, стоманобетонови с конструктивна армировка която е подходяща за динамично натоварване (при земетръс) както и да предпази бетона от неравномерното съсъхване при втърдяването му. При къщи на 2 или повече етажи може да се наложи направата и на единични фундаменти под тежко натоварени колони и ивични фундаменти под зидовете. Дъбочината на изкопа в терена трябва да бъде минимум 80см за да се фундира в зона попадаща под точката на замръзване на почвата. Когато теренът е наклонен, е най-икономично основите да се направят на отстъпи, така че да се запази минималната дълбочина на фундиране. При слаби почви може да се наложи направата на по-дълбок изкоп до достигането на здрава почва или направата на по-широка ивична основа. 

Въздействията и натоварванията върху къщата могат да бъдат различни по големина и характер. Тя трябва да устоява на различни експлоатационни натоварвания, сняг, вятър, както и на земетръс. 

Земетръсно осигуряване на къщата: Основно изискване при проектирането и строежа на еднофамилната къща е предвиждането на противоземетръсни шайби равномерно разположени в различни направления. Минималният брой е 4, като могат да бъдат както стоманобетонови така или тухлени плътни зидове(без отвори в тях), така и стоманобетонови рамки – колони и ригели.

Изисквания за колони и греди: Необходидмо е всеки зид да бъде обрамчен от стоманобетонова конструкция – колони на разстояние макс. 4м, греди и пояси. Желателно зидовете на вторият етаж ( ако има такъв) да са върху зидовете на първия. Това осигурява едновременното действие на конструктивните елементи на къщата и възпрепятствува образуването на пукнатини в зидовете и подовите конструкции, чрез равномерно разпределение и отвеждане на товарите към основите. Изисква се поставянето на армировка с минимален диаметър в колоните и гредите съответно Ф14 и Ф12 със стремена Ф8/15(20).

Подови конструкции: При строителството на еднофамилни къщи, подовата конструкция може да бъде дървен гредоред или стоманобетонова плоча – в зависимост от наличността на материалите с които разполага инвеститора. Препоръчително обаче е избягването на излишно утежняване на конструкцията, което допълнително оскъпява проектирането и строежа на къщата. Пример затова е използването на дървена покривна конструкция вместо стоманобетонова покривна плоча или замяната на стоманобетоновата подова плоча с дървени греди – дюшеме.

2