Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Проектите за желаната къща са вече при вас, какво да правите ?

След като получите проектите за желаната къща от архитекта има два варианта на действие.

Първи вариант: Занесете проектите в общината  на територията на която се намира вашата къща, там ще ви дадат молба която  трябва да ппълните  и заедно с нея входирайте папките в деловодството

(входирате по 3 папки от всеки проект). 

. След входирането на молбата, от деловодството прокетите  отиват в съответният отдел 

(името му е различно в различните общини) и проектите се разглеждат на следващият експертен съвет по устройсто на територията(ЕСУТ). На този съвет всички специалисти (архитект, стоителен инженер, геодезист и т.н.) разглеждат проектите и проверяват дали те отговарят на действащите закони. 

  След разглеждането на проектите и тяхното одобрение вие трябва да направите искане за издаване на  строително разрешение. След изготвянето му то се обявява  14 дни на всички заинтересовани лица (съседите) и при липса на възражения след изтичането на тези 14 дни вие може да вземете по 2 броя папки от всеки проект ( третият брой остава в архива на общината) заедно със строителното разрешение и да стартирате строителството на желаната къща. .

Втори вариант: Вместо да отидете в общината потърсете надзорна фирма която да изготви оценка (доклад) за съответствие на проектите. Този играе ролята на експертния съвет по устройство на територията , само че тук вместо общинските  специалисти проекта разглеждат тези от надзорната фирма за значително по малък период от време. След като надзорната фирма е разгледала проектите и е изготвила оценката Вие пак трябва да входирате папките си в общината , но след като сте с оценка за съответствие проектите Ви не чакат ЕСУТ, а в двуседмичен срок трява да бъде написано строително разрешение. След написването на строителното разрешение то бива обявявано 14 дни и при липса на възражения след изтичането на тези 14 дни вие може да вземете по 2 броя папки от всеки проект (третият брой остава в архива на общината) заедно със строителното разрешение и да стартирате строителството на желаната къща.

  Какво да изберем надзорна фирма или директно да входирам папките си в общината? 

Това трябва да решите Вие, като имате предвид,  че  оценката за съответствие е по скъпа от разглеждането на ЕСУТ, но и времето за издаване на строително разрешение значително се намаля. Ако се колебаете е най добре да се посъветвате с вашия архитект.