Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Предпроектни проучвания - част 2

В тази статия са описани някои по специфични детайли, които е желателно да бъдат проучени преди да бъде закупен имот за бъдещо строителство.

  1. Несъответствие между кадастрална карта и регулационен план – при тези несъответствия, ако не са големи   е нужно да се направи поправка в кадастралната карта или при големи несъответствия подробен устройствен план (ПУП). Тази процедура може да трае от няколко седмици до няколко месеца (в зависимост от общината в която се намира имота).
  2. Наличието на сгради с намалено отстояние в съседен имот – наличието на сгради с намалени отстояния в съседен имот увеличава разстоянието от имотната граница до бъдещия строеж във вашия имот.
  3. Наличието на сгради на калкан в съседен имот – при наличието на сгради на калкан в съседен имот вие сте длъжни да застроите (покриете) този калкан.
  4. Наличието на незаконно строителство в имота  - при наличие на незаконно строителство в имота, общината не може да издаде скица-виза за прокетиране преди премахването или узаконяването на незаконните постройки.
  5. Наличието на подземни или надземни кабели, тръбопроводи и др. -  всеки кабел или тръбопровод, който преминава през имота има сервитут (защитена зона) около него, в който строителството е забранено. При невъзможност да се избегне строителство в сервитутите се налага кабелите (тръбопроводите) да бъдат измествани, което е доста скъпа и трудоемка процедура.
  6. Отреждането на имота -  всеки урегулиран поземлен имот (УПИ) има отреждане. Отреждането показва какво може да бъде построено в този имот, например в имот за жилищшно строителство не може да бъде направен проект за производствена сграда, в  имот за производствени дейности не може да бъде направен проект за къща, но няма проблеми да бъде направен проект за производствена сграда.
  7. Градоустройствени показатели на имота – плътност на застрояването, коефициент за интензивност на застрояването,  озеленяване, кота корниз.
  • Плътност – това максималната плътност на застрояване в имота. Плътността се задава в проценти и не може да бъде превишавана. При имот от 1000кв.м. и плътност 40% не може да бъде застроена площ по голяма от 400кв.м. (площта отчитана в плътността е площта на първия етаж на сградата, като в нея не се включват външни стълбища  с височина по малка от 1.2м считана от средноприлежащия терен).
  • Коефициент за интензивност на застрояването -  този коефициент представлява разгънатата застроена площ на сградата (сградите) разделена на площа на имота . При разгъната застроена площ от 1400кв.м. и имот с големина 1000кв.м. коефициента на интензивност е 1,4. В този случай сградата (сградите) могат да бъдат проектирани само при условие, че коефициента на интензивност за имота е по голям или равен на  1,4.
  • Кота корниз – това е максималната височина, до която може да бъде построена сградата. Над кота корниз може да бъде строено, но само ако сградата започне да се скосява под 45 градуса. Максималната височина, на която може да се строи над кота корниз е 4,5м.

Всички проучвания е желателно да бъдат направени от архитект и неговия екип.

Предпроектни проучвания  - част 1