Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Отговорностите на архитекта при изготвяне на проекти на къщи

Чертожната работа е първата асоциация, която се поражда у хората, когато става въпрос за  задълженията на архитекта при изготвяне на даден проект на сграда. Самият архитектурен проект съчетава творчеството с универсалните знания в много области, съобразявайки и изискванията на нормативната уредба.      

Пътят, изминат до постигане на готовия архитектурен проект е изпълнен с предизвикателства. В началото му стои идеята на инвеститора, развита в схема на разпределението според неговите нужди. Опитният архитект развива творчески представата на клиента, съобразявайки я с различни функционални, технически и естетически изисквания. В резултат на това той изготвя архитектурните разпределения, който служат за основа върху, която се изготвят останалите проектни части.

На практика от момента на поемане на ангажимента за проектиране, архитектът координира цялостната работа на проектантския екип. Всеки един от специалистите изготвя своята част, но Архитектът съгласува своята работа с останалите  колеги. В името на рационалните решения, не са редки случаите, в които се прави корекция на първоначалните разпределения, премахва се един архитектурен елемент или се заменя с нов. Всички тези промени са наложени от  стремежа бъдещата сграда да бъде функционална и елегантна.

Отговорностите на архитекта при изготвяне на проекти на къщи

Архитектът контактува с инвеститора на всеки междинен етап от проектирането, като своевременно разработва и 3D визуализации, които допринасят за по-доброто възприемане на формите и обемите във вътрешното пространство на къщата. Тези визуализации показват как творчески е развита първоначалната идея на клиента. 

Ангажиментите на архитекта не приключват с предаването на готовия проект. При извършване на строителните работи, той следи практическото му изпълнение. Той координира дейността на доставчици, изпълнители и инвеститори, следи точното изпълнение на проекта. Освен съзидател, той е и мениджър. Към отговорностите за взетите творческите решения, на практика се добавят и тези за цялостната реализация на проекта.

Всяка сграда носи характера и почерка на своя архитект. Въпреки интензивната съвместна работа с инженерите от различни специалности, под проекта стои неговото име, а изграденото носи истинко удовлетворение само когато творецът е изпълнил прецизно задачите си.