Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Основни етапи при изготвяне на проект за фризьорски салон

Имате желание сами да сте господари на бизнеса си и ви се иска да откриете ваш фризьорски салон. Изкарали сте курсове, регистрирали сте си фирма и това, което ви остава да направите, е да намерите подходящото помещение, където да практикувате дейността и където да се докажете като професионалисти.

Едно от най-важните неща, които ще са ви необходими за помещението, в което ще работите е неговият проект.

Да поговорим за това, как се изготвя проект за фризьорски салон, за да сте наясно в най-общи линии с етапите, през които преминава едно такова изготвяне.

Обикновено, за фризьорски салони се използват помещения, които се намират на партерен или първи етаж на сгради, които имат лесен и директен достъп от улицата. Директният достъп е важен, тъй като според проучванията, потребителите на такъв вид услуги са много по-склонни на влязат в салона, ако той се намира само на няколко крачки от улицата.

Изготвянето на проект за фризьорски салон по своята същност представлява преустройство на вече съществуващо помещение.

Всяко едно помещение, с изключение на гаражните помещения, може да бъде преустроено във фризьорски салон.

 За да бъде започнато проектирането са необходими:

 • нотариален акт или договор за наем;
 • схема от агенцията по кадастър;
 • писмо виза за преустройство на съществуващото помещение във фризьорски салон;
 • копие от действащия регулационен план (изисква се в община Пловдив).

Проектът за фризьорския салон се състои от проекти по следните части:

1.Архитектурна част - Тази част включва прилагането на  архитектурно заснемане на съществуващите помещения и проект за преустройство, в който са показват всички промени, които се извършват. Задължително се включва  новото технологично оборудване, нови мивки, санитарни възли , промени в прозорци, стени и зидове (ако има такива) и т.н.

2.Конструктивна част – Конструктивната част се налага, за да установят промените в носещата конструкция на сградата (ако има такива). Ако промените не засягат носещата конструкция на сградата се изготвя само конструктивно становище.

3.Водоснабдяване и канализация - В тази част от проекта се показват всички стари и нови ВиК връзки.

4.Електрическа част -  Ако не се налагат промени в електрическата инсталация на помещението се изготвя само становище, а ако промени трябва да се извършат, то те се отразяват под формата на проект.

5.Пожарна безопасност - Това е проект, в който се описват пасивните и активните мерки за пожарна безопасност.

Тези са основните точки, през които трябва да премине изготвянето на един проект за фризьорски салон.

Да видим какви са изискванията, на които трябва да отговаря едно такова специализирано помещение,  за да бъде годно за експлоатация, тъкмо като салон за красота.

Изискванията, които са заложени за един фризьорски салон са:

 • Санитарен възел (тоалетна с мивка );
 • 8 кв.м за всяко 1 фризьорско място;
 • 9.6 кв.м. за козметик;
 • 6 кв.м. за маникюрист;
 • 6 кв.м. за педикюрист;
 • 2.5 кв.м. за чакалня;
 • При повече от три работни места е необходима стая за почивка, която да бъде минимум  5.кв.м.;
 • За всяко работно място задължително трябва да се предвиди мивка, или една мивка на две работни места (поставена по средата).
2