Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Необходими проекти за строително разрешение на къща

1. Архитектурен проект - изготвя се от архитект и съдържа:

А. Обяснителна записка

Б. Чертежи на:

-ситуация ( разположението на сградата в парцела)

-разпределения на всички етажи на сградата

-един или няколко разреза

-план на покрива

-фасади

2. Конструктивен проект -   изготвя се от инженер-конструктор и съдържа:

А. Статически изчисления на сградата

Б. Обяснителна   записка

В. Чертежи на: 

-основи

-колони и шайби

-кофражни  планове на всички етажни плочи, план покрив ( ако покривът е дървен) 

- армировъчни планове на всички етажни плочи

- план покрив ( ако покривът е дървен)

- геоложки протокол за състоянието на почвата ( само за къщи с височина до 10 метра)

Г. Технически контрол -  проверка на конструктивния проект от инженер, правоспособен да    упражнява технически контрол

3. Проект за водоснабдяване и канализация (ВиК)- изготвя се от ВиК инженер и съдържа:

А. Обяснителна записка  

Б. Записка по безопасност и охрана на труда

В. Чертежи на: 

- разпределения на  водопровод на всички етажи

- разпределения на канал на всички етажи

- план за отводняване на покрива

- аксонометрия на водопровод и канализация

- аксонометрия на  канализация

- водомерна шахта

-детайл на водоплътна яма ( при липса на канализация) 

- детайл на ревизионна шахта

4. Електропроект - изготвя се от електроинженер и съдържа:

А. Обяснителна записка

Б. Чертежи на:

- външно електрозахранване

- разпределителни табла

- електроинсталиции и кабелни трасета на всички етажи на сградата

- заземителна инсталация

- мълниезащитна инсталация

5. Проект за енергиѝна ефективност -  изготвя се от инженер-топлотехник и съдържа

А. Обяснителна записка

Б. Топлотехнически изчисления

В.Чертежи на топлотехнически детайли

6. План за безопасност и здраве (ПБЗ)- изготвя се от правоспособен инженер и съдържа:

А. Обяснителна записка

Б. Чертежи на: 

- строително- ситуационен план 

- временна организация на безопасността на движението

- места на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители

- схема на изкуствено осветление

- места складове, временни работилници и контейнер за строителни отпадъци

- сигнализация за бедствие, авария, място за оказване на първа медицинска помощ

- схема на бетониране

7. Проект за озеленяване и благоустрояване - в повечето общини този проект е част от архитектурния и се изготвя от правоспособен архитект, в малка част от общините се изисква тоѝ да се изготви от ландшафтен архитект. Проектът съдържа:

А. Обяснителна записка

Б. Чертеж на ситуационен план за озеленяване и благоустрояване

8. Геодезическо заснемане и проект за вертикална планировка и трасировъчен план - изготвя се от правоспособен инженер геодезист и съдържа:

А. Обяснителна записка

Б. Чертежи на:

- геодезическо заснемане

- вертикална планировка

В. Трасировъчен карнет ( таблица с геодезически координати на всички точки от сградата и парцела)

9. Проект за пожарна безопасност - изготвя се от правоспособен инженер или архитект и съдържа:

А. Обяснителна записка

Б. Чертеж на план за евакуация

3