Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Направа на изкоп при строителството на къща

След откриване на строителната площадка и направата на шнуровото скеле се пристъпва към направата на изкопа – той се извършва механизирано с багер, като се препоръчва последните 5-10 см от основата на изкопа да се оформи ръчно. Стените на изкопа могат да бъдат вертикални или наклонени – това зависи от дълбочината на изкопа, якостта на почвата и от влиянието на почвените води. Когато къщата няма мазе, стените на траншейните изкопи могат да се оформят без наклон, като се осигури достатъчност на сечението на стоманобетонената основа. Когато обаче се предвижда мазе или сутерен, е необходимо стените на изкопите да са под наклон от 1:1 до 1:1.5, а в случай на регулационна линия - да се укрепи с временни подпорни стени от дървени талпи, против свличане на земни маси. Най-горният пласт на почвата 20-40см, наречен културен слой, не е пригоден за фундиране, понеже съдържа органични съставки (хумус) и бактерии. Той се отстранява и съхранява, за да се използва за благоустройствени работи (тревни площи, лехи и др.) като в чести случаи се попълва заявление до Общината за разрешение за депониране на земни маси извън имота, в определени за това места, със заплащане на кубик.

Трябва да се има предвид  обаче, че освен това багериста трябва да отдели и известно количество пръст за направата на обратният насип след изливането на бетона в основите. Препоръчително е започването на изкопните работи да е в сухите месеци на годината за да се избягнат проливните дъждове. Проникването на повърхностните води в изкопаните ивици разрушава целостта им и е необходимо коригиране с  кофражни платна  за да се избегне преразхода на бетон.

Основно правило при направата на изкопа е да се копае до здрава почва, независимо от посочената кота в конструктивният проект. Това може да се определи лесно чрез няколко опита за забиване на права лопата в изкопаният участък – ако става лесно трябва да се копае още до твърда, стабилна почва.

Изключително опасно е да се правят основи върху пресен насип. Насипаната пръст сляга бавно – около 10см на година и не е достатъчно стабилна за да удържи натиска на сграда.  В такъв случай е препоръчително да се трамбова чрез овлажняване поне няколко пъти мястото на строителната площадка със специализирана техника.

При направата на изкопа трябва да се предвиди направата на отводнителен дренаж, който да отвежда повърхностните и почвените води от основите. На този етап се правят ревизионните отвори, шахти и входовете на всички инсталации към къщата – вик, кабели, тръби и др.

След изкопаването на изкопа от багер е препоръчително последният да се оформи ръчно като се загладят стените и се огледа шупли и рохкави жили. За да не се разнася калта на обекта се правят пътеки от дъски или насипан чакъл по който работниците да се придвижват с инструменти и материали.

При необходимост от тeрасиране на мястото се правят подпорни стенички които да изравнят повърхността и да целенасочено да коригират пътя на дъждовните води. Често се използват различни материали като дървени подпорни стени, тухлени или каменни, но след време те се компрометират и се налага повторно да се направят. Оптималното решение е използването на армирани бетонови стени с минимална дебелина 15см които да са надеждно закотвени в основата си.

5