Call us  0895 679936

ул. "арх.Камен Петков" 64

гр. Пловдив, 4000

Какво е кадастрална скица ?

Кадастрална скица на поземлен имот е копие от действащата кадастрална карта на дадено населено място. Скиците могат да бъдат изработвани в различен мащаб като стандартният е 1: 1000. Тоѝ се използва за проучване и проектиране като основа за издаване на скица виза или писмо виза. Освен него се издават и скици в мащаб 1: 5000 и 1: 10000, които са по- обзорни и се използват предимно при смяна на предназначението на земеделска земя. Като начин на изработка  съм попадал на три модела кадастрални скици: цветна скица, копирана върху паус (оризова хартия); цветна скица, копирана върху хартия и черно- бяла скица ,копирана върху хартия.

   Кадастрална скица се взема от службата по геодезия, картография и кадастър след подаване на молба и заплащане на такса, която е различна според вида на поръчката. Има  три вида поръчки: обикновена (3 дена), бърза (1 ден) и експресна (4 часа).

   Освен молба е необходимо да бъде представен и документ за собственост (нотариален акт) или друго вещно право или документ, удостоверяващ наличието на правен интерес. Молбата за получаване, както и получаването на кадастрална скица се подава лично от собственика на поземления имот. Тези процедури могат да се извършват и от друго лице, но само  с нотариално заверено пълномощно. При починал собственик е необходимо да се извади удостоверение за наследници (те не са вписани в кадастралния регистър, но могат да получат кадастрална скица). Много често се случва в кадастралните скици  да има грешки от различно естество (несъответствие между кадастъра и регулацията, несъответствие между квадратура от нотариален акт и квадратура от кадастрална скица и др.) , тях ще ги опиша  подробно в друга статия или поредица от статии. При възникнал проблем може да напишете коментар на тази статия и аз с удоволствие ще ви отговоря.

5